RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: błąd stylistyczny

Deklaracja dostępności

Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

- zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

- tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

- elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności


Data sporządzenia

Deklarację sporządzono dnia 26.03.2020 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Walczak, ddziecka119.onet.pl@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 825 12 67. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna budynku Domu Dziecka w Wojsławicach

Siedziba Domu Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego mieści się na parterze budynku Internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach 119.

Wejścia do budynku placówki poprowadzone są poprzez utwardzone kostką brukową i płytą chodnikową dojścia. Budynek posiada dwa wejścia, jedno od frontu budynku, wykorzystywane głównie przez wychowanków placówki i kadrę opiekuńczo-wychowawczą. Drugie wejście główne dla administracji i osób z zewnątrz. Osoby z niepełnosprawnościami tj. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby korzystające z psa asystującego mają zapewniony dostęp do budynku z obu stron, z uwagi na brak barier architektonicznych, które zostały zlikwidowane przy przebudowie budynku internatu pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej. Przy przebudowie budynku wzięto pod uwagę wejścia do budynku, jak również wewnątrz budynku dostosowano ciągi komunikacyjne oraz dostosowano pod osoby poruszające się na wózku inwalidzkim łazienki i pomieszczenia mieszkalne.
W pomieszczeniach placówki opiekuńczo-wychowawczej zlikwidowano również wszystkie progi. Istnieje możliwość przywołania pracownika lub wychowanka za pomocą domofonu zamontowanego przy drzwiach.

Z obu stron budynku znajdują się stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają pracownicy placówki opiekuńczo-wychowawczej i pracownicy internatu ZSRCKU w Wojsławicach.

W budynku nie ma urządzeń dla osób niewidzących lub słabowidzących oraz niesłyszących lub słabosłyszących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Raport o dostępności - pobierzOpublikował: Monika Dubiel
Publikacja dnia: 26.03.2021
Podpisał: Michał Kurzawa
Dokument z dnia: 26.03.2021
Dokument oglądany razy: 27